HomeIntroductie - Activiteiten - Franchising - Organisatie - Algemene Voorwaarden - Kwaliteit Contact


FUTURE CLASS MANAGEMENT BV ( hierna te noemen FCM ) en  OPDRACHTGEVERS

I ALGEMEEN

Op onze aanbiedingen en de door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.    Definities

1.1  Opdracht: een overeenkomst van de opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene Partij, Opdrachtnemer zich jegens de   andere Partij, FCM , verbindt interim managementopdrachten te verrichten.

1.2  Interim managementopdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3  Opdrachtgever: de ( rechts-) persoon die aan FCM opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van interim management opdrachten.

1.4  FCM: de ( rechts-) persoon die de opdracht als bedoeld in 1.3 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht  voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.5  Partijen: Opdrachtgever en FCM

1.6  Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het Plan van aanpak overeengekomen duur van de opdracht.

1.7  Plan van aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.8  Voortgangsrapport: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van aanpak

1.9  Voortgangsbespreking: bespreking  naar aanleiding van de inhoud van het voortgangsrapport.

1.10 Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade,

     ( bijkomende ) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden.

1.11 Dagdeel: periode van vier aaneengesloten uren, tenzij anders overeengekomen.

 II AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. Onze aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.

III OPDRACHTUITVOERING

1 ) Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uit te voeren.

2) De opdrachtgever aanvaardt dat het overeengekomen interim-management inhoudt het opdragen van managementbevoegdheden aan de natuurlijke persoon/personen die door ons in het kader van de opdracht worden voorgesteld. De opdrachtgever verplicht zich om de onder deze bevoegdheden gegeven instructies te (doen) uitvoeren.

3) Maandelijks zal een voortgangsbespreking plaatsvinden tussen de opdrachtgever en de interim-manager. Hiertoe zal voorafgaand aan deze bespreking door de interim-manager een voortgangsrapport worden gemaakt dat vooraf aan de deelnemers van de bespreking wordt toegezonden.

4) De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht en ons al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 

            IV  TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT

 1 ) Tenzij dit in de aanbieding op andere wijze is beschreven, bestaan de kosten van de opdracht uit:

     (a) het honorarium: uitgedrukt in een tarief per dagdeel;

     (b) de overige kosten: reis- en verblijfkosten. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.  Bij het gebruik van eigen vervoer wordt een tarief per gereden kilometer overeengekomen.

 2) Wij behouden ons het recht voor de tarieven die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht,  tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van prijzen daartoe aanleiding geeft en na overleg met de opdrachtgever. Van tariefswijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.

 3) BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.

 V  FACTURATIE EN BETALING

 1 ) De facturatie vindt maandelijks plaats. De factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 2) In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 15 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.

 3) Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

 VI  ONAFHANKELIJKHEID

 Ter waarborging van de onafhankelijkheid van de opdrachtuitvoering is het de opdrachtgever niet toegestaan  binnen een termijn van ťťn jaar na de datum van beŽindiging van de opdracht de interim manager in dienst te nemen.

 VII VOORTIJDIGE BEňINDIGING

 1 ) In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, sursťance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen.

 2) Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beŽindigen zonder tot schadevergoeding jegens ons te zijn gehouden ingeval van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de interim-manager dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de opdracht te laten voortduren.

 3) In overige gevallen is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst vůůr de overeengekomen einddatum te beŽindigen, mits gelijktijdig aan de andere partij een bedrag wordt voldaan gelijk aan de vergoeding welke op basis van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geworden indien de in de aanbiedingsbrief overeengekomen opzegtermijn in acht was genomen.

 4) Wij zijn gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is met nakoming van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

 5) Opdrachtgever vrijwaart ons nadrukkelijk van alle schadevorderingen, die derden op ons of op de door ons voorgestelde derden geldend zouden mogen maken, op grond van de uitvoering van de onderhavige opdracht, tenzij ons of door ons voorgestelde derden het verwijt van opzet of grove schuld treft in een mate als bedoeld in alinea 1 van dit hoofdstuk.

 IX OVERMACHT

Indien wij door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zullen wij de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. In overleg met de opdrachtgever zullen wij vervolgens naar een oplossing zoeken. De opdrachtgever is gerechtigd onder opgaaf van redenen de voorgestelde oplossing te weigeren.

Indien geen oplossing wordt gevonden zijn partijen gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

 VIII AANSPRAKELIJKHEID

1 ) Wij bedingen nadrukkelijk dat iedere aansprakelijkheid voor handelen van ons is uitgesloten, behoudens in zodanig ernstige gevallen van opzet en/of grove schuld, dat een werknemer, die zich op deze aansprakelijkheidsbeperking zou kunnen beroepen, niettemin aansprakelijk zou worden gehouden.

2) De in alinea 1 van dit hoofdstuk neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering voorgestelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

X VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

XI AUTEURSRECHTEN

De uit onze werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen.

XII STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

XIII GESCHILLENREGELING

Alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel uit de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel uit nadere overeenkomsten, uit deze overeenkomst en haar uitvoering voortvloeiende, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Rotterdam,1 januari 1999.

l   Terug naar homepage